سامانه پیش بینی های جوی و اقیانوسی

شرکت دانش بنیان ژرف دریا پژوهش پارس
سرعت باد/ارتفاع موج پنج تا ده روزه
 • پیش بینی وضعیت جوی در پهنه های آبی کشور
 • پیش بینی وضعیت دریا در پهنه های آبی کشور
 • ارسال پیش بینی ها با فرمت دلخواه کارفرما و از شیوه ارائه شده توسط کارفرما
Oceans Research

آبگیرهای دریایی

شرکت دانش بنیان ژرف دریا پژوهش پارس
شبیه سازی عددی هیدرودینامیک منطقه با نظر کارفرما
 • اندازه گیری های میدانی
 • بررسی انتقال رسوب و الگوی رسوب گذاری
 • شبیه سازی عددی انتقال رسوب
OceansResearch

پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل کشور

شرکت دانش بنیان ژرف دریا پژوهش پارس
فازهای یک، دو ، سه، شش و هفت (با همکاری نو اندیشان فن و تجارت)
 • فاز یک، خلیج چابهار
 • فاز دو و سه، محدوده استان بوشهر
 • فاز شش، سواحل مکران
 • فاز هفت، سواحل استان خوزستان
OceansResearch

مطالعات جوی و اقیانوسی

شرکت دانش بنیان ژرف دریا پژوهش پارس
توسعه میدان گازی فروز-B تهیه داده های جوی و اقیانوسی
 • تهیه داده های پیش یابی
 • تهیه داده های پیش بینی
 • آنالیز عددی نتایج
OceansResearch

مطالعات رسوب

شرکت دانش بنیان ژرف دریا پژوهش پارس
مطالعات رسوب در بنادر داخلی- خارجی
 • مطالعه رسوبگذاری در آبگیر نیروگاه صلاله عمان
 • مطالعه رسوب و رفع مشکل رسوب گذاری در بندر صیادی الاشخره عمان
 • مطالعه کانال دسترسی بندر بوشهر
OceansResearch

ارزیابی های زیست محیطی و آبزی پروری

شرکت دانش بنیان ژرف دریا پژوهش پارس
زیست بوم آبزیان قفس های پرورش ماهی
 • مطالعات هیدرودینامیک، باد، موج و جریان
 • مطالعات اجتماعی و اقتصادی
 • جانمایی و انتخاب پهنه‌های مناسب آبزی پروری
OceansResearch

نگهداری و پشنیبانی پایگاه داده های مشخصه های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران

شرکت دانش بنیان ژرف دریا پژوهش پارس
طراحی پشتیبانی و نگهداری طراحی سایت
 • ارسال اطلاعات دستگاه های اندازه گیری
 • پشتیبانی از سامانه
 • نمایش اطلاعات ایستگاه ها و سنسورها
OceansResearch