پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل ایران

پروژه پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل کشور
پروژه پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل کشور
پروژه پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل کشور

پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل ایران

فاز یک : خلیج چابهار

سازمان بنادر و دریانوردی 

(با همکاری نو اندیشان فن و تجارت)

پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل ایران

فاز دو و سه: محدوده استان بوشهر

سازمان بنادر و دریانوردی 

(با همکاری شرکت نو اندیشان فن و تجارت)

پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل ایران

فاز شش: سواحل مکران

سازمان بنادر و دریانوردی 

(با همکاری آب و محیط خاورمیانه)

پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل ایران

فاز هفت: سواحل استان خوزستان

سازمان بنادر و دریانوردی 

(با همکاری دریانگار پارس)