تاییده شرکت دانش بنیان

شرکت ژرف دریا پژوهش پارس از ششم خردادماه سال 1396 به جمع شرکت های دانش بنیان کشور عزیزمان اضافه شد. پیش بینی های منحصر به فرد شرکت بر پایه دانش بومی خیلی زود کارشناسان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران را به عملیاتی بودن استفاده از این پیش بینی ها قانع کرد و در سال 1398 توانست به شرکت های دانش بنیان صنعتی نوع دو ارتقا یابد. 

تاییدیه شرکت دانش بنیان ژرف دریا پژوهش پارس

ارتقاع به شرکت دانش بنیان نوع 2

ارتقاع به شرکت دانش بنیان صنعتی 2