نظارت بر مطالعات نوسازی و برنامه کاهش رسوب گذاری آبگیر آب شیرین کن بندر عباس

 شبیه سازی عددی هیدرودینامیک منطقه

اندازه گیری های میدانی 

بررسی انتقال رسوب و الگوی رسوب گذاری

شبیه سازی هیدرودینامیک منطقه

شبیه سازی عددی انتقال رسوب

مطالعات دور از چشمه (far-field) 

و نزدیک چشمه (near-field)

انتقال دما و شور

شرکت دانش بنیان ژرف دریا پژوهش پارس
شبیه سازی های عددی
شرکت دانش بنیان ژرف دریا پژوهش پارس
محدوده مورد مطالعه
شرکت دانش بنیان ژرف دریا پژوهش پارس
ابزارهای اندازه گیری
Previous
Next

مطالعات مهندسی آبگیر آب شیرین کن بوشهر

اندازه گیری های میدانی

بررسی انتقال رسوب و رسوب گذاری

شبیه سازی عددی هیدرودینامیکی

شبیه سازی عددی انتقال رسوب

بهینه سازی خط لوله 

طراحی سازه

مطالعات دور از چشمه (far-field) و نزدیک چشمه (near-field) انتقال دما و شوری